Privacy Policy

Privacy statement

Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en dat isvoor ons de reden om uiterst zorgvuldig om te gaan met depersoonsgegevens die je aan ons doorgeeft. Sunweb Group respecteert je recht op privacy. Met dit beleid informeren wij je over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.

 

Wie zijn wij?

Husk is een handelsnaam van Sunweb Group B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd aan de Bahialaan2, 3065 WC te Rotterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandelonder nummer 24188723. Sunweb Group B.V. is in Nederland actief namens Sunweb Group GmbH, gevestigd in Zwitserland aan de Schützengasse 4CH-8001 te Zürich, Zwitserland. Sunweb Group GmbH opereert ook inBelgië, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Zwedenen Noorwegen.

Sunweb Group B.V. heeft meerdere merken . Dit zijn:

Sunweb, sunweb.nl en sunweb.com

Eliza was here, elizawashere.nl

Gogo, gogo.nl

Primavera, primaverareizen.nl

Beachmasters, beachmasters.nl

Husk,husk.nl

Bizztravel, bizztravel.nl

Hierdoor kan het zijn dat je Sunweb Group B.V. misschien niet kent, maar onze merken en websites wel. Dit privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die wij, SunwebGroup B.V., als verwerkingsverantwoordelijke, van of over je verkrijgenop een van de hieronder beschreven momenten of manieren via een van onze websites of via een van onze merken.

 

Wie ben jij?

Jij bent degene die onze website bezoekt en/of een reis boektvia onze website, zich inschrijft voor een nieuwsbrief of degene die een account van ons heeft ontvangen na een reservering en deze gebruikt. Het kan ook zijn dat je alleen een vraag stelt via onscontactformulier, met ons chat of belt of dat je gebruik maakt van een van onze apps, een offerte opvraagt voor een groepsreis of gebruik maakt van een van onze andere diensten.

 

Welke persoonsgegevens verwerken we voor welke doeleinden?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. In het kader van onzedienstverlening, de verkoop van onze producten of wanneer je op eenandere manier contact hebt met husk.nl, leggen wij persoonsgegevens vast. Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening zoals bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.Dergelijke gegevens zijn bijvoorbeeld nodig om een boeking te maken.
Hieronder volgen de persoonsgegevens die wij verwerken onderverdeeld naar het de verschillende doeleinden waartoe wij deze gegevens verzamelen:

 

 • Om je reis te kunnen boeken, uitvoeren, factureren en / of jeopgegeven voorkeuren te kunnen verzorgen

Het betreft hier klantgegevens, contactgegevens, reserveringsgegevens, betalingsgegevens die je tijdens het boeken verstrekt van jezelf als hoofdboeker (persoon 1)of welke de hoofdboeker verstrekt namens de medereizigers (persoon 2) inclusief de voorkeuren zoals wel/geen verzekering, ski les en ski huur welke verder in het reserveringsprocesworden gevraagd. Bovenstaande gegevens worden gebruikt om de reis teboeken, te reserveren, te factureren en aan je te bevestigen. De bijbehorende reisbescheiden/reisovereenkomst en nuttige informatie vooraanvang van je reis sturen we je per e-mail toe. Ook stellen we de reisbescheiden, factuur en andere nuttige informatie beschikbaar in deMijn Account omgeving (indien beschikbaar). We gebruiken jouw opgegeven reserveringsgegevens en voorkeuren ook om ervoor te zorgen dat departijen die je reis en voorkeuren verzorgen (bijv. voor je vlucht,transfer naar hotel en verblijf op bestemming/hotel) deze dienstverlening kunnen uitvoeren.

 

Tijdens het boeken van een reis kan je bijzonderepersoonsgegevens aan ons doorgeven zoals het aanmelden van medischebagage en opmerkingen over je gezondheid. Wij verwerken jouw bijzondere persoonsgegevens alleen in het kader van de doeleinden waartoe jij deze gegevens hebt doorgegeven aan ons, uitdrukkelijk toestemming geeft voordeze verwerking hetzij omdat je de gegevens kennelijk openbaar hebtgemaakt.

 

Specifiek voor desbetreffende situaties kan additioneleinformatie worden opgevraagd bijvoorbeeld bij het reserveren vanfietshuur en parking.

 

Indien je vanaf onze website door linkt naar externe leveranciers voor het reserveren van additionele services zoals taxi en airportparking is de desbetreffende leverancier verantwoordelijke voorde bescherming van je persoonsgegevens.

 

 • Om jeaccount (indien beschikbaar) welke is aangemaakt te kunnen onderhouden

Na het boeken van een reis maken wij m.b.v. je reserveringsgegevens een account voor je aan waarna je de mogelijkheid hebt het account al dan niet te activeren. In dit account, kun je alle relevante informatie over je reis, je klantgegevens, je betalingen, enje factuur vinden. We bewaren alle reserveringsgegevens die bij je account horen zodat we je iedere keer dat je inlogt de juiste klantgegevens en boekingshistorie kunnen laten zien.

 

Voor het inloggen op onze website, apps, speciale online campagnes die wij voeren of andere diensten kun je gebruik maken van je accountgegevens van sociale netwerken zoals Facebook. Je hebt de optie om persoonlijke gegevens over jou met ons te delen zodat je dezetijdens het inloggen niet opnieuw hoeft in te vullen.

 

 • Om in gevalvan calamiteiten jou en de thuisblijver te kunnen bereiken tijdens dereis

Er doen zich helaas tijdens reizen soms calamiteiten voor. Opje plaats van bestemming of thuis. We willen je dan graag op de hoogtehouden van ontwikkelingen die voor jou van belang zijn. Daarvoorgebruiken we de contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres vanjezelf of de opgegeven thuisblijver.

 

 • Om analysesuit te voeren op het gebruik van onze website en/of app

Bij het gebruik van onze website worden gegevens over jegebruik en gedrag verzameld. Om goed in staat te zijn onze website aante passen aan de wensen en interesses van de bezoeker en om eenoptimale bezoekerservaring te bieden, maken wij gebruik van analytischecookies. Raadpleeg voor meer informatie ons cookiebeleid

 

Daarnaast slaan wij log files van de website op zoals errormeldingen. Wanneer bijvoorbeeld tijdens het boeken het reserveringsysteem niet functioneert onthouden we de gegevens welkezijn ingevuld tijdens het boeken zodat je niet alles opnieuw hoeft inte vullen.

 

 • Voor het afhandelen van klachten en verzoeken om informatieof om de uitoefening van jouw rechten mogelijk te maken en daarvan teleren

Wij slaan je contactgegevens op als je contact met ons zoektvia een contactformulier, tijdens een chat of telefoongesprek en /ofwanneer je invloed wilt uitoefenen op het gebruik dat wij maken van jepersoonsgegevens. Dit doen we mede om je te kunnen antwoorden of helpenmaar ook om zelf te leren van onze klachtafhandeling.

 

 • Bij inschrijving voor een nieuwsbrief

Tijdens de inschrijving voor een nieuwsbrief wordt gevraagd omcontactgegevens om je de nieuwsbrief per mail te kunnen versturen.

 

 • Bij aanvragen van offertes voor groepsreizen

Het betreft hier de persoonsgegevens welk je van jezelfverstrekt als hoofdboeker (persoon 1) en de voorkeuren welke in hetformulier worden opgegeven voor de groepsreis.

 

 • Om één van onze apps te kunnen downloaden

Bij het gebruik van één van onze apps betreft het hierinloggegevens, gerelateerde reserveringsegevens of gegevens welke zijningevoerd om het profiel in de app te verrijken. We verwerken dezegegevens om te identificeren dat bij een volgend gebruik van de app jedezelfde persoon bent als de eerdere gebruiker van de app.

 

 • Wanneer je een reactie plaatst op het blog van Husk

Wanneer je een reactie plaatst op onze blog vragen we ompersoonsgegevens om spam te voorkomen.

 

 • Kwaliteitsborging

Het gehele IP-adres (IPv4 en IPv6) wordt gebruikt voor loggingdoeleinden en het nakijken van problemen gerapporteerd door jou.Incidenteel wordt het IP-adres van een reservering gebruikt voorvalidatie van een reservering en betaling. Het IP-adres bewaren wijmaximaal zeven dagen. Online betalingen vinden alleen plaats via eenaangesloten leverancier.

Om de kwaliteit te waarborgen worden telefoongesprekkenbewaard voor een periode van 4 weken voor trainingsdoeleinden.

 

 • Om onze campagnes van foto- en beeldmateriaal te voorzien

Om een sfeerimpressie te creëren voor onze toekomstige gastenplaatsen wij beeld- en geluidsmateriaal op onze website en in onzebrochures.

 

 • Om onze campagnes beter af te stemmen op jouw voorkeuren

Wij verkrijgen op verschillende momenten persoonsgegevens vanje. Een deel van deze gegevens, zoals je e-mailadres en telefoonnummer,wordt door ons gebruikt om diensten af te nemen van advertentieplatformen zoals Facebook indien we jouw toestemming (d.m.v.het accepteren van cookies) daarvoor hebben.

 

Je ontvangt mogelijk als gevolg van verschillende interacties,persoonlijke communicatie-uitingen van ons. Persoonsgegevens die we van je hebben, geven ons een indruk van je interesses en voorkeuren. Door persoonsgegevens te combineren ontstaan er profielen om jou als klantnog beter te kunnen bedienen door onze commerciële uitingen persoonlijkte maken. Niet alleen door je persoonlijk bij naam aan te spreken in dee-mail, maar ook door vakanties te laten zien waarvan wij denken dat deze aansluiten bij je interesses.

 

Als je bij ons een reis hebt geboekt of je individueel registreert voor een groepsreis en hiertegen geen bezwaar hebt gemaakt dan ontvang je van ons communicatie. Deze communicatie ontvang je viade kanalen waarvoor je je niet hebt uitgeschreven zoals social media,email of post.

 

Indien je jezelf hebt opgeven, versturen wij nieuwsbrieven. Jekunt je op ieder moment afmelden voor onze nieuwsbrieven ofandersoortige commerciële uitingen per mail. Deze mogelijkheid wordt je in de e-mail zelf geboden of je kan je afmelden via dit bezwaarformulier.

 

Wanneer je andere websites bezoekt kun je commerciële-uitingenvan ons zien, bijvoorbeeld in de banners aanwezig op andere websites. Deze banners kunnen gepersonaliseerd zijn doordat je advertentie cookieshebt geaccepteerd.

 

Onze andere merken: we hebben je in het begin van dit privacystatement uitgelegd dat wij binnen Sunweb Group meerdere websites enmerken hebben. We delen indien relevant je persoonsgegevens, surf enklikgedrag dan ook met de merken van onze andere websites zodat deze jou ook interessante aanbiedingen kunnen sturen. Niet ieder merk heeftnamelijk hetzelfde aanbod of dezelfde mogelijkheden. We hopen je dus tekunnen laten profiteren van alle mogelijkheden die voor jou interessant kunnen zijn.

 

Wie ontvangen jouw persoonsgegevens?

 

We delen je persoonsgegevens met derde partijen. Dit zijn de volgende partijen:

 

 • Medewerkers op de kantoren van Sunweb Group in debetreffende landen (zoals bovenaan in dit privacy statement genoemd)maar ook ter plaatse voor zover ze de gegevens nodig hebben voor deuitvoering van de reisovereenkomst en vanzelfsprekend om jou eenoptimale vakantie ervaring te bieden met een passende voorbereiding.
 • Partijen die jou (een deel van) de geboekte reis gaanleveren, zoals luchtvaartmaatschappijen, andere vervoerders,accommodatie eigenaren, reisleiders en overige partijen.
 • We geven jouw persoonsgegevens niet door naar landen buitende Europese Economische Ruimte, tenzij noodzakelijk voor de uitvoeringvan de reisovereenkomst (bijv. luchtvaartmaatschappijen en accommodatieeigenaren buiten de EER). In alle overige gevallen zorgen we dat erpassende maatregelen worden getroffen voor een adequate bescherming vanje persoonsgegevens. Dit doen wij o.a. door het sluiten vanovereenkomsten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Invoorkomende gevallen zorgen we dat alleen partijen in derden landen meteen door de Europese Commissie aangegeven passend beschermingsniveaupersoonsgegevens verwerken.
 • Wanneer je naar het buitenland reist, kan het verplichtworden gesteld (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten)dat je persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader vaneen grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en anderedoeleinden die toepasselijk worden geacht. Welke gegevens verstrektmoeten worden, kan per bestemming verschillen. Voorbeelden van gegevensdie worden opgevraagd bestaan bijvoorbeeld uit klantgegevens,contactgegevens en reserveringsgegevens.
 • Wij kunnen jouw persoonsgegevens mogelijk delen metadvertentienetwerken dan wel laatstgenoemde in staat stellen ompersoonsgegevens betreffende jou te verzamelen. Zij verkrijgen dezegegevens doordat toestemming is verkregen op het gebruik van cookies.In ons cookie beleid en in het overzicht van de cookies op onze website kun je de namen vinden van deze derdeneneenverwijzing naar het beleid dat van toepassing is op het middels dezetechnieken verwerken van je gegevens.Een belangrijk deel van de derden waarmee we jouw persoonsgegevens delen verkrijgen deze gegevens door het gebruik vancookies. We verwijzen je hier daarom ook naar onze
  cookie policy en naar het overzicht van de cookies op onze website voor de namen van deze derden en vooreen verwijzing naar het beleid dat van toepassing is het gebruik van jegegevens.

 

Op basis van welke grondslagenverwerken we je persoonsgegevens?

Wij gebruiken een aantal grondslagen bij het gebruik van je persoonsgegevens. De grondslagen die wij gebruiken zijn:

 1. De verwerking is noodzakelijk voor hetuitvoeren van een overeenkomst waarbij jij partij bent. Dit is bijvoorbeeld de uitvoeringvan de (reis)overeenkomst met jou;
 2. De verwerking is noodzakelijk om eenwettelijke plicht nate komen waaraan wij moeten voldoen;
 3. De verwerking is noodzakelijk voordebehartiging van onzegerechtvaardigde belangen. Als aanbieder van reizen omvatten onzegerechtvaardigde belangen bijvoorbeeld ook het kunnen uitvoeren vanmarketingactiviteiten;
 4. Wij verwerken jouw bijzondere persoonsgegevens (o.a.)aanmelden van medische bagage en opmerkingen over je gezondheid) en persoonsgegevens welke niet onder bovengenoemde grondslagen behorenzoals aanmelding nieuwsbrief en persoonlijke banner advertenties alleenindien jij daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven of omdat jijde gegevens duidelijk openbaar hebt gemaakt. Deze toestemming kun je teallen tijde intrekken, hoe en waar je dat kan doen staat beschreven indit privacy beleid onder het kopje “rechten”.

 

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaardals nodig voor dedoeleinden van de verwerking en worden daarna permanent verwijderd binnen de daarvoor gestelde termijn, rekening houdend met wettelijkeverplichtingen. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat jouw gegevens m.b.t. dereisovereenkomst maximaal tien jaar bewaard worden conform onze fiscalebewaartermijn. Op het moment dat je bezwaar maakt tegen een verwerkingvan persoonsgegevens voor commerciële doeleinden registreren we dat in onze systemen en maken we geen gebruik meer van je persoonsgegevens voor de betreffende gepersonaliseerde en/of commerciële doeleinden.

 

Jouw privacy rechten

Husk is transparant en staat een goededienstverleningvoor naar haar klanten, website bezoekers en/of wanneer je gebruikerbent van een van onze andere (online) diensten. Om deze goede dienstverlening mogelijk te maken verwerken wij persoonsgegevens zoalsin dit privacy statement staat uitgelegd. Wij hopen dat jij daar hetvoordeel van inziet en er ook voordeel uithaalt waarbij een ieder persoonlijke voorkeuren kan hebben. Mocht dit niet jouw beleving zijnen je dit anders zien dan kan je met ons in overleg treden om het mogelijk aan te passen.Je kan de volgende privacy rechten uitoefenen op de in dit privacy statement omschreven verwerkingen van jouw persoonsgegevens:

 • Je kan bezwaar maken tegen de verwerking vanjouwpersoonsgegevens.
  • Mocht je bezwaar willen maken tegende verwerking van jouw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden,wijzig dan hier je voorkeuren.
  • Je kan je cookieinstellingen aanpassen via de website cookieinstelling module. Vergeet ook niet al jecookies te verwijderen op alle apparaten in alle internetbrowserswaarmee je op onze website(s) bent geweest. Bekijk ons
   cookiebeleid hoe je dit kandoen per internetbrowser.
  • Mocht je bezwaar willen maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens in zijn geheel neem dan contact op met onze klantenservice
 • Je hebt het recht omonjuistepersoonsgegevens te latenwijzigen of om persoonsgegevens aan te vullen.
 • Onder bepaalde omstandigheden heb je hetrecht ompersoonsgegevens welke wij van jouw hebben te laten verwijderen uit alonze systemen en online diensten indien mogelijk, rekening houdend metwettelijke verplichtingen. Om al je cookies te verwijderen zal je zelfop de apparaten in alle internetbrowsers waarmee je op onze website(s)bent geweest je cookies moeten verwijderen. Bekijk ons cookiebeleid cookiebeleid hoe je ditzelf kan doen per internetbrowser.
 • Je hebt het recht om de verwerkingvan jepersoonsgegevenste beperken wanneer gegevens bijvoorbeeld onjuist zijn, je bezwaar hebtgemaakt of als je aangeeft dat we bepaalde gegevens niet verder mogenverwerken.
 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens opte vragen en omdeze indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over tedragen zoals andere partijen welke reizen aanbieden.
 • Je hebt het rechttot inzage om jepersoonsgegevens in tezien. Zo kan je in de Mijn Account omgeving (indien beschikbaar) zien welke persoonsgegevens we van je hebben ontvangen en geregistreerd metbetrekking tot een bepaalde reservering. Ook zie je daar de overigerelevante gegevens die bij een reservering behoren.
 • Je hebt het rechtop een menselijke blik bijgeautomatiseerde besluiten. Er kan een besluit worden genomen op basisvan automatische verwerkte gegevens (zonder menselijke tussenkomst)waar voor jou als klant/consument consequenties aan kunnen zitten. Eenvoorbeeld hiervan is de verificatie die wij laten uitvoeren op hetaccepteren van creditcard betalingen ter voorkoming van fraude en terbescherming van jou privacy.

 

Heb je vragen over bovenstaande rechten ofwil je daar juistgebruik van maken neem dan contact op met onze
klantenservice. Onzeklantenservice is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0900-0290.

Mocht je gebruik willen maken van jerechten, voorzie ons danin je aanvraag met een kopie paspoort, waarbij je jouw foto en het BSN-nummer hebt afgeschermd.

Indien je niet tevreden bent over demanierwaarop wij jouwpersoonsgegevens verwerken dan kun je een klacht indienen bij ons viade
klantenservice of bij de functionarisgegevensbescherming binnen Sunweb Group via dpo@sunwebgroup.com.

Blijken we er na overleg niet met elkaar uitte dan kun jecontact opnemen met de AutoriteitPersoonsgegevens welke telefonisch bereikbaar isop 0900-2001201.

 

Wijzigingen

Wij kunnen dit privacy statement aanpassenen raden je aan omdeze pagina zo nu en dan te raadplegen om op de hoogte te blijven vande manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. Dit privacystatement is voor het laatst bijgewerkt op: 18 mei 2018.

 

Beveiliging

Wij treffen passende technische enorganisatorischemaatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Dit betekent onderandere dat wij met dienstverleners die persoonsgegevens namens onsverwerken overeenkomsten sluiten waarin wij hen verplichten om dezemaatregelen ook te treffen. Ook betekent dit dat wanneer je op dewebsite van Sunweb een vakantie boekt of wanneer je Mijn Sunwebraadpleegt, je gegevens worden verzonden middels een beveiligde (SSL)verbinding.

 

Melden datalek

We spreken van een datalek alspersoonsgegevens van onzeklanten, relaties of medewerkers zijn blootgesteld aan verlies ofonrechtmatige verwerking.Dat is bijvoorbeeld het geval alspersoonsgegevens in handenvallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogenhebben.Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Melddit ons dan zosnel mogelijk per mail via
databreachnotification@sunwebgroup.com.

 

Contact

Jouw vragen en opmerkingen met betrekkingtot dit privacystatement zijn welkom en kunnen
hier achtergelaten worden.

Heb je een andere vraag en wil je directtelefonisch(0900-0290) en/of per mail contact opnemen met onze klantenservice gadan naar
klantenservice pagina, daar vind je al onzecontact gegevens.

1 Persoon1; de hoofdboeker,degene die de reisboekt en/of depersoon die zich direct individueel registreert om mee op reis te gaan

2Persoon2; De medereizigerswelke zich nietindividueelregistreren maar worden opgevoerd door de hoofdboeker en mee op reisgaan.